Сайта "Философия на ежедневието" е на нов адрес: http://yosif.top/
Моля, променете линковете си.